_manifestos

 

 

COM PODEM EVITAR DANYAR ELS ARBRES DURANT LA CONSTRUCCIÓ

Extret de: International Society of Arboriculture. Traduït per Sue i Carme. El Mussol.

(juliol 2003)

 

A mesura que les ciutats i els seus voltants s'expandeixen els boscos es converteixen en centres comercials i en urbanitzacions. Es construeixen habitatges en zones arbrades per aprofitar el valor estètic i ambiental de les parcel·les poblades d'arbres. Les parcel·les amb arbres, urbanitzables o ja urbanitzades, poden veure incrementat el seu valor en un 20% respecte a les propietats sense arbres. Tothom valora els beneficis estètics i ambientals de viure envoltat d'arbres. Malauradament, els processos implicats en la construcció poden resultar perjudicials per als arbres situats als voltants d'una obra. A més, a no ser que el mal sigui extrem, pot ser que els arbres no morin immediatament, sinó que els danys que han patit els resultin mortals al cap d'uns quants anys. Atès aquest retard en l'aparició i en el desenvolupament dels símptomes no és fàcil establir una relació causa-efecte i adonar-se que l'arbre ha mort a causa dels danys que ha patit durant la construcció.

Si es prenen les mesures adequades és possible conservar els arbres de les parcel·les mentre es du a terme la construcció. El pas més important que cal fer és contractar un tècnic en arboricultura durant l'etapa de planificació. Un tècnic pot ajudar a decidir quins són els arbres que es poden salvar, i pot col·laborar amb el constructor per tal de protegir els arbres durant les diferents fases de la construcció.


DANYS PROVOCATS ALS ARBRES DURANT LA CONSTRUCCIÓ

 

Danys físics provocats al tronc i a la capçada

La maquinària de construcció pot malmetre la part aèria d'un arbre, trencar-li les branques, fer malbé l'escorça i lesionar el tronc. Aquestes ferides són permanents i, si són extenses, poden resultar fatals.

 

Arrels tallades

Es possible que les excavacions i la construcció de les rases necessàries per a l'edificació d'una casa i de les instal·lacions subterrànies dels subministraments tallin una part de les arrels dels arbres de la zona. Es fàcil apreciar els danys potencials si s'és conscient de com s'estenen les arrels. Les arrels d'un arbre adult s'escampen molt lluny del tronc. De fet, les arrels solen estendre's entre una i tres vegades l'alçària de l'arbre. El mal que pot patir un arbre quan perd part de les arrels és directament proporcional a la distància de les arrels al tronc. Quan tallem una arrel principal d'un arbre podem provocar la pèrdua d'entre un 5 i un 20% del seu sistema radical.


Les arrels d'un arbre s'extenen lluny del tronc i es troben principalment als primers 15 a 25 cm desde la superfície.

Un altre problema derivat de la pèrdua d'arrels provocada per l'excavació i la creació de rases és que augmenta el perill potencial de caiguda de l'arbre. Les arrels tenen un paper fonamental a l'hora de subjectar l'arbre a terra. Si es tallen les arrels responsables d'aquesta subjecció en un costat de l'arbre, és possible que l'arbre caigui o que el vent el pugui tombar amb facilitat.

 

Es fa menys mal a les arrels si en comptes de fer passar els subministraments entre les arrels s'enterren més avall.

Compactació del sòl

En un sòl ideal pel creixement i el desenvolupament de les arrels els porus han d'ocupar un 50% de l'espai. Els porus són els espais lliures que hi ha entre les partícules del sòl, i que s'omplen d'aigua i d'aire. La maquinària pesada que s'utilitza en la construcció compacta el sòl i això pot reduir dràsticament l'espai que ocupen els porus. Això no només impedeix el creixement i la penetració de les arrels sinó que també redueix la proporció d'oxigen del sòl, un element essencial per al creixement i el bon funcionament de les arrels.

Asfíxia radical per abocament de terres

Moltes persones es sorprenen quan descobreixen que el 90% de les arrels capil·lars que absorbeixen l'aigua i els minerals estan situades en els primers 15 a 30 centímetres de la superfície. Les arrels necessiten espai, aire i aigua i creixen millor als llocs on es compleixen aquests requisits, habitualment molt a prop de la superfície. L'abocament de terres sobre el sistema radical o l'augment del nivell del terra provocarà l'asfíxia de les arrels. Només cal afegir uns 10 centímetres de terra per matar un arbre adult sensible.

Exposició als elements

Els arbres que formen part d'un bosc es desenvolupen espontàniament, formant una comunitat i protegint-se mútuament dels elements. Els arbres creixen cap amunt, amb els troncs llargs i rectes, i les capçades altes. Quan arrenquem arbres situats a la vora d'altres arbres o separem capçades molt properes els arbres restants queden més exposats al sol i al vent. L'augment de la insolació pot causar cremades als troncs i a les branques. Aquests arbres també seran més propensos a trencar-se branques a causa del vent o del pes de la neu.

 


Cal buscar assessorament tècnic

Convé contractar un arboricultor professional a les etapes inicials de la planificació. Si adopteu les mesures necessàries podeu salvar molts arbres de la vostra propietat. Cal que l'arboricultor es reuneixi amb el propietari i amb el constructor. L'arboricultor pot assessorar sobre els arbres de la parcel·la, determinar quins estan fisiològicament i estructuralment sans i suggerir mesures per tal de conservar-los i protegir-los.

Planificació en equip

L'arboricultor i el constructor han de treballar en col·laboració i planificar la construcció. Pot ser que el constructor necessiti assessorament pel que fa al valor dels arbres de la propietat i a la importància de salvar-los. Pocs constructors són conscients de la manera com creixen les arrels dels arbres i del que cal fer per protegir-les.
De vegades, petits canvis en la ubicació o en el disseny d'una casa poden representar una gran diferència per a la supervivència d'un arbre. Una planificació diferent pot ser més adequada pel sistema radical dels arbres. Per exemple, la construcció d'un pont sobre les arrels pot substituir un camí peatonal convencional. O en comptes de fer rases al costat de l'arbre per instal·lar els subministraments es pot fer un túnel sota el sistema radical, la qual cosa li provocarà menys danys.

La construcció de barreres

La possibilitat de reparar els danys que la construcció causa als arbres és limitada. Es fonamental que els arbres estiguin protegits de possibles cops o ferides. El més important que es pot fer per protegir-los és instal·lar de manera provisional mentre duri la construcció tanques protectores al voltant dels arbres que volem conservar. Aquestes tanques s'han de col·locar el més lluny possible dels troncs, per norma general cal col·locar-les a uns 12 centímetres per cada centímetre de diàmetre del tronc. La intenció és no només protegir la part aèria dels arbres, sinó també protegir-ne el sistema radical. Convé recordar que el sistema radical s'estén molt més enllà de la zona que avarca la seva capçada. Cal ensenyar el personal de la construcció a mantenir la zona tancada, neta de materials de construcció, runa o excedents de terres. A l'interior de la zona tancada no s'han de permetre fer excavacions, rases ni altres alteracions del sòl.

Les tanques protectores s'han d'ubicar el més lluny possible dels troncs per protegir-ne el sistema radical.

 

Accés restringit

Si és possible, és millor que hi hagi un únic accés d'entrada i sortida de la propietat. Cal indicar clarament als industrials de l'obra per on poden circular i on poden aparcar els seus vehicles. Sovint la mateixa via d'accés pot servir més endavant per fer-hi passar cablejat elèctric, canonades d'aigua, o per construir-hi el camí d'accés a la casa.
Marqueu zones concretes per deixar-hi la maquinària, el material de construcció i les terres. Delimiteu zones per encendre foc (si és permès), per netejar i buidar la mescladora de ciment i per treballar. Aquestes zones haurien de ser lluny dels arbres protegits.

Requisits

Poseu-los per escrit. Cal que totes les mesures destinades a protegir els arbres estiguin escrites al plec de condicions de construcció. Aquests requisits haurien de descriure de manera detallada què es pot fer i què no es pot fer als arbres i al seu voltant. Tots els industrials han de tenir ben clares les zones restringides i els límits de les zones autoritzades per treballar. Una bona idea és posar cartells per recordar-ho.
Cal que al plec de condicions hi constin les multes i les sancions per l'incompliment d'aquests requisits. Els industrials tenen tendència a respectar molt més les clàusules de protecció d'arbres quan els seus guanys estan en joc. La quantia de les multes hauria de ser proporcional al dany que es pot infligir als arbes, i hauria d'augmentar en cas d'infraccions múltiples.

Cal mantenir una bona comunicació

Es important que tothom treballi en equip. Potser el propietari, l'arboricultor i el constructor comparteixen uns mateixos objectius, però un altre industrial pot destruir tots els seus esforços. Els danys causats als arbres durant la construcció sovint són irreversibles.
Si és possible visiteu l'obra almenys un cop al dia. La vostra vigilància farà que els treballadors es prenguin seriosament les vostres exigències. Feu fotografies en cada fase de la construcció. Si s'infringeix algun dels requisits és important que ho pugueu demostrar.

Les fases finals

Es força habitual que es facin grans esforços per protegir els arbres durant la construcció i que després es malmetin a l'hora de fer l'enjardinament. La instal.lació de sistemes d'irrigació i el llaurat mecànic per fer parterres poden afectar el sistema radical dels arbres. Cal tenir en compte que un lleuger anivellament del sòl, d'entre 2 i 6 graus d'inclinació, afegirà una capa de terra damunt les arrels que pot ser fatal pels arbres. Una atenta planificació i una bona comunicació amb l'arquitecte paisatgista i amb els industrials és tan important com evitar danyar els arbres durant la construcció.


Manteniment dels arbres després de la construcció

Els arbres necessitaran uns quants anys per refer-se dels danys i dels canvis ambientals produïts durant la construcció. Els arbres que han patit agressions són més propensos a tenir problemes de salut, com ara plagues i malalties. Convé consultar l'arboricultor sobre el manteniment continuat dels arbres. Cal controlar els arbres i realitzar revisions periòdiques del seu estat sanitari i de seguretat.
Malgrat que prenguem les mesures més rigoroses de preservació dels arbres i que actuem amb la millor de les intencions és possible que els arbres pateixin danys durant el procés de construcció. L'arboricultor ens pot suggerir tractaments per tal de reduir l'estrés dels arbres i millorar les condicions de creixement al seu voltant.

Traduit per Sue i Carme. El Mussol.

Extret de:


Developed by the International Society of Arboriculture (ISA), a non-profit organization supporting tree care research around the world and dedicated to the care and preservation of shade and ornamental trees. For further information, contact: ISA, P.O. Box 3129, Champaign, IL 61826-3129, USA. © 1998 International Society of Arboriculture. UPDATED FEBRUARY 2000