QUINES RAONS DONA L'AJUNTAMENT PER URBANITZAR EL BOSC DE CAN BUSQUETS?


"El nombre total de vivendes que es podran edificar a la Floresta serà inferior a les que permet el Pla General (PGM)"


FALS, donat que el PGM establia vàries restriccions. Es limita el nombre màxim d'habitatges a construir en funció de la densitat, i en funció de la forma dels edificis ( tipus d'ordenació). Així, si a Can Busquets es vol construir blocs de pisos, el límit seria de 243 vivendes.Aara bé, si es defineix com a zona d'habitatges unifamiliars, com la resta de la Floresta, el límit ve imposat pel tamany de la parcel·la de 600 m2. Resulta llavors un màxim de 65 parcel·les,que, curiosament, són les que permet el Text Refós. Per dir-ho clar, el pla aprovat permet edificar el màxim possible. O és que pensaven deixar construir blocs de pisos a Can Busquets?
Però encara hi ha més, al fer el càlcul dels habitatges que ara es podrien construir, amb el PGM, a la resta de terrenys, s'han comptat com edificables 180.000 m2 que en realitat són carrers existents. Es a dir, hi ha un error de 300 vivendes més, que afegits a l'error de Can Busquets significa que s'han comptabilitzat com a possibles d'edificar, amb el planejament vigent, el PGM, 478 vivendes més.
Això que ja té gran importància per si mateix, es veu agreujat perquè significa que les previsions de sòl per espais lliures i per equipaments són inferiors al Text Refós que al planejament vigent, el PGM.

"Per legalitzar els habitatges construits en zona forestal que el PGM de 1976 va deixar fora d'ordenació (il·legals) és necessari urbanitzar Can Busquets"

FALS. Per legalitzar les vivendes que estan en Parc Forestal (27) és obligatori compensar les superfícies que es legalitzen per altres que ara passin a ser Parc Forestal, de manera que el còmput global es mantingui. No es poden perdre m2 de parc forestal.
El Text Refós equilibra els m2 de forestal i alhora permet legalitzar les 94 cases al bosc i edificar Can Busquets. Es evident que si els 38.994 m2 de Can Busquets fossinPparc Forestal, com demana la Plataforma, encara es podrien legalitzar més habitatges.

"És necessari urbanitzar Can Busquets per poder fer 175 habitatges socials."

FALS, ja que Això no es el que figura al document de Text Refós. En l'apartat dels sòls per construir vivenda pública o protegida manifesta que es produirà la cessió del 10% de l'aprofitament dels 9 Polígons d'Actuació i dels 4 Plans Especials. Aquestes cessions, sempre segons el document serien:
En el millor dels casos el sòl per 40 a 50 habitatges dels polígons 8 i 9 ( 4.107 m2 de sostre), el 10% de la resta es a dir 216 m2 (OVE), el sòl per 16 vivendes unifamiliars aïllades i 6 parcel·les per habitatges de luxe de Can Busquets, en total molt lluny dels 175 anunciats, a menys que existeixin pactes, acords o convenis que no s'han explicat.

"El Consorci de Collserola ha fet un informe favorable"


DESGRACIADAMENT CERT, ja que el Consorci, tot i la seva teòrica funció de preservar els sistemes naturals de Collserola, a la pràctica sempre beneeix les agressions dels ajuntaments (benzinera als túnels, abocador a la cantera Berta, camp de Golf a Cerdanyola, etc.). L'informe favorable del Consorci tractava de tot l'àmbit de la modificació de PGM de La Floresta, dins el qual can Busquets és una petita part que l'informe no entrava a valorar en profunditat. Cal però tenir en compte que del contingut de l'informe del Consorci es desprèn que, posats a escollir entre mantenir un terreny d'equipament junt a la mateixa riera de Vallvidrera (previst també al PGM) o que s'urbanitzi la carena de Can Busqutes, van triar la opció que menys mal ambiental feia i van preferir que es preservés el fons de la vall. Això no significa que la urbanització del bosc de can Busquets no tingui un evident impacte ambiental i paisagístic. Evidentment l'informe és favorable però cal explicar en les circumstàncies en que s'ha produït.

Per tot l'anterior no podem més que lamentar la manipulació que es fa de les dades, la intoxicació a la opinió pública i la falta de respecte envers els ciutadans que vàrem participar en els treballs del Pla Director de la Floresta i que ens sentim profundament enganyats.


Per legalitzar vivendes fora d'ordenació o per fer habitatge social no és necessari destrossar Collserola. No volem perdre més patrimoni natural a Sant Cugat. Cap excusa justifica més urbanitzacions a Collserola.

Des de la Plataforma emplacem doncs l'equp de govern de l'ajuntament de Sant Cugat a fer un debat públic amb membres de la Plataforma a que demostri amb dades la veracitat dels seus arguments en la defensa de l'urbanitzaciò de Can Busquets


PLATAFORMA CÍVICA PER A LA DEFENSA DE CAN BUSQUETS
www.lafloresta.org