COMUNICATS, NOTES DE PREMSA
 


Comunicat de la Plataforma Cívica per a la defensa de Can Busquets

El Ple municipal del dia 16 de febrer va debatre una moció presentada pels partits PSC i IC sol·licitant la retirada del Text Refós de la Modificació del Pla General Metropolità de la Floresta, pel fort impacte ambiental i paisatgístic, i per la disminució d'equipaments i sòl lliure que suposaria la urbanització de Can Busquets.

A l'hora de defensar el Text Refós, la Regidora del Territori, Mercè Conesa, va fer algunes manifestacions que no s'ajusten a la veritat i així ho volem denuciar.

1.- La primera afirmació deia que el nombre total de vivendes que es podran edificar a la Floresta serà inferior a les que permet el Pla General (PGM)
És una afirmació falsa, donat que el PGM establia vàries restriccions. Es limita el nombre màxim d'habitatges a construir en funció de la densitat, i en funció de la forma dels edificis ( tipus d'ordenació). Així, si a Can Busquets es vol construir blocs de pisos, el límit seria de 243 vivendes.Aara bé, si es defineix com a zona d'habitatges unifamiliars, com la resta de la Floresta, el límit ve imposat pel tamany de la parcel·la de 600 m2. Resulta llavors un màxim de 65 parcel·les,que, curiosament, són les que permet el Text Refós. Per dir-ho clar, el pla aprovat permet edificar el màxim possible. O és que pensaven deixar construir blocs de pisos a Can Busquets?
Però encara hi ha més, al fer el càlcul dels habitatges que ara es podrien construir, amb el PGM, a la resta de terrenys, s'han comptat com edificables 180.000 m2 que en realitat són carrers existents. Es a dir, hi ha un error de 300 vivendes més, que afegits a l'error de Can Busquets significa que s'han comptabilitzat com a possibles d'edificar, amb el planejament vigent, el PGM, 478 vivendes més.
Això que ja té gran importància per si mateix, es veu agreujat perquè significa que les previsions de sòl per espais lliures i per equipaments són inferiors al Text Refós que al planejament vigent, el PGM.

2.- En segón lloc diu que per legalitzar els hbaitatges construits en zona forestal que el PGM de 1976 va deixar fora d'ordenació (il·legals) és necessari urbanitzar Can Busquets.
Això és rotundament fals. Per legalitzar les vivendes que estan en Parc Forestal (27) és obligatori compensar les superfícies que es legalitzen per altres que ara passin a ser Parc Forestal, de manera que el còmput global es mantingui. No es poden perdre m2 de parc forestal.
El Text Refós equilibra els m2 de forestal i alhora permet legalitzar les 94 cases al bosc i edificar Can Busquets. Es evident que si els 38.994 m2 de Can Busquets fossinPparc Forestal, com demana la Plataforma, encara es podrien legalitzar més habitatges.

3.- La tercera afirmació diu que és necessari urbanitzar Can Busquets per poder fer 175 habitatges socials.
Això no es el que figura al document de Text Refós. En l'apartat dels sòls per construir vivenda pública o protegida manifesta que es produirà la cessió del 10% de l'aprofitament dels 9 Polígons d'Actuació i dels 4 Plans Especials. Aquestes cessions, sempre segons el document serien:
En el millor dels casos el sòl per 40 a 50 habitatges dels polígons 8 i 9 ( 4.107 m2 de sostre), el 10% de la resta es a dir 216 m2 (OVE), el sòl per 16 vivendes unifamiliars aïllades i 6 parcel·les per habitatges de luxe de Can Busquets, en total molt lluny dels 175 anunciats, a menys que existeixin pactes, acords o convenis que no s'han explicat.

4.- Es va citar l'informe favorable del Patronat del Parc de Collserola a la urbanització de Can Busquets, però no es va dir que del contingut de l'informe es desprèn que posats a escollir entre mantenir un terreny d'equipament junt a la mateixa riera de Vallvidrera o que s'urbanitzi la carena de Can Busqutes, van triar allò que menys mal ambiental feia i van preferir que es preservés el fons de la vall. Evidentment l'informe és favorable però cal explicar en les circumstàncies en que s'ha produït. En última instància es la responsabilitat del Patronat el que està en joc.

Per tot l'anterior no podem més que lamentar la manipulació que es fa de les dades, la intoxicació a la opinió pública i la falta de respecte envers els ciutadans que vàrem participar en els treballs del Pla Director de la Floresta i que ens sentim profundament enganyats.

Per acabar demanar la rectificació dels titutars que acompanyen les fotos de la portada del Diari de Sant Cugat del 19 de febrer perquè el ple no va donar llum verda a l'urbanització de Can Busquets (que ja o va fer el novembre passat) sinó que va perdre l'ocasió de rectificar un error històric com es urbanitzar el bosc.

Des de la Plataforma emplacem doncs a la Sra. Conesa a fer un debat públic amb membres de la Plataforma a que demostri amb dades la veracitat dels seus arguments en la defensa de l'urbanitzaciò de Can Busquets


Plataforma Cívica per a la defensa de Can Busquets