MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D'INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS - ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA (ICV - EA) SOBRE LA MORATORIA DE TOTES LES ACCIONS URBANÍSTIQUES A LES ZONES 21 I LA SOL.LICITUD DE LA PROTECCIÓ DE COLLSEROLA SOTA LA FIGURA DE PARC NATURAL


El Parc de Collserola ocupa actualment una superfície de 8000 hectàrees, la protecció de les quals ha estat motivada per la importància del patrimoni natural, l'estratègica situació en una zona densament poblada, els valors paisatgístics i el valuós patrimoni construït al llarg de la història (http://parccollserola.amb.es).

El Decret 59/1986, de 27 de febrer, sobre mesures de protecció de les zones forestals de la serra de Collserola (DOGC, 17.3.1986), té l'objectiu d'establir unes normes de protecció per la regulació dels aprofitaments forestals i cinegètics, i que serveixin per fomentar l'acció restauradora als terrenys desproveïts de vegetació i que impedeixin que es puguin alterar, mitjançant la construcció d'edificis, de camins, de pedreres o per rompudes, només les àrees que són qualificades com a forestals.

El Pla Especial d'Ordenació i de Protecció del Medi Natural de Collserola, aprovat el 1987 i basat en el Pla General Metropolita (PGM) de 1976, en la Llei d'Espais Naturals Protegits i la Llei del sòl, atorga a Collserola la categoría d'espai protegit. El Patronat Metropolita del Parc de Collserola és l'organisme responsable de l'execució d'aquest Pla Especial.

Segons "el Llibre Blanc de la Gestió de la Natura als Països Catalans", publicat per la Institució Catalana d'Història Natural (filial de l'Institut d'Estudis Catalans) el 1988, "el procés de perforació de túnels i de modificacions viàries, la implantació d'equipaments, etc. poden destruir a la pràctica allò que és salvaguardat en teoria. (...) El Pla Especial al·ludit i altres disposicions del govern català ajudaran a superar aquests problemes, si arriben a tenir una eficàcia suficient a la pràctica. (...) Collserola ha patit i pateix les conseqüències d'una política poc afortunada per part de les institucions, aparentment més enderiades a fer-se fracasar mútuament que no pas a col·laborar eficaçment en la solució de problemes ja prou complicats per ells mateixos".

Atès que les problemàtiques d'ordenació territorial que presenta l'Àrea Metropolitana de Barcelona, requereixen una urgent i profunda modificació del Pla General Metropolità.

Atès que l'actual figura de protecció del parc no garanteix el grau de protecció que seria pertinent per un paratge de la riquesa natural, paisatgística i històrica de Collserola.

Atès que les figures de protecció de Collserola i el seu entorn natural no permeten protegir adequadament el parc i les àrees de gran valor ecològic, paisatgístic i social, qualificades com a zones urbanitzables no programades (Zones 21), que estan eminentment amenaçades de ser urbanitzades.

Atès el rebuig de veïns de Sant Cugat i de la resta de l'Àrea Metropolitana a l'urbanització d'aquestes zones 21 i a projectes que amenacen l'interior de l'actual parc (túnel d'Horta, túnel central, vial de cornisa, vial d'enllaç...), manifestant el seu desacord organitzant-se en plataformes socials, com són la Plataforma per la Defensa de Can Busquets i la Plataforma per la Defensa de Collserola.

Atès que en el procés participatiu de l'Agenda 21 Local s'ha establert com a unes de les actuacions prioritàries del futur Pla d'Acció Ciutadà:

Impulsar la declaració de Collserola com a Parc Natural.

Iniciar un procés de protecció de les zones de Collserola afectades per plans d'urbanització: Can Montmany, Can Busquets, Can Barba, Colonia Montserrat i Mas Fusté, posant especial ènfasi a Can Busquets per la seva urgència.

Definir els espais que conformen l'entorn natural de Sant Cugat i preservar-lo.

Atès que en els acords en matèria de política d'ordenació territorial i medi ambient per a un govern catalanista i d'esquerres del 14 de desembre de 2003 (ICV-EUA, PSC-CpC i ERC) es va acordar:

que cal una revisió del Pla Terrtorial General de Catalunya (PTGC), que haurà de ser aprovat abans de 2005, i la formulació dels Plans Territorials Parcials (PTP) per a reforçar-ne els principis de sostenibilitat

que mentre es formulen els Plans Territorials i s'adapten els instruments de planejament que se'n derivin, s'aplicarà una figura equivalent a la suspensió de llicències o moratòria específica en aquells indrets considerats més susceptibles d'èspecial protecció

recollir, integrar i donar suport al procés de desenvolupament de l'Agenda 21 local.

S'acorda:

· Establir una moratòria de totes les accions urbanístiques que hi ha al Parc de Collserola i a les zones 21 de la nostra ciutat, fins que no sigui aprovat per part del Govern de la Generalitat i el Parlament, el Pla Territorial Parcial de la Regió Primera (Àrea Metropolitana de Barcelona) .
· Demanar la declaració de Collserola com a Parc Natural afegint les actuals zones 21 al perímetre de protecció.
· Traspasar l'acord d'aquest ple als diferents organs de participació de la ciutat, al consell comarcal del Vallès Occidental, a l'EMD de Valldoreix, al Parlament de Catalunya i al Govern de la Generalitat.

 

Sant Cugat del Vallès 12 de maig de 2004.