MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS SOCIALISTA I D'INICIATIVA VERDS-EA SOBRE LA PRESERVACIÓ I PROTECCIÓ DE CAN BUSQUETS

 

Atès que el PGM delimitava uns àmbits en els quals deixava a la capacitat dels municipis decidir, en un futur, sobre el seu desenvolupament o que es mantinguessin com espais lliures, son les anomenades zones 21 ( sòl urbanitzable no programat).

Atès que el projecte implicaria un greu impacte ecològic i paisatgístic, doncs afecta la capçalera de la Vall de la Rierada, fins ara totalment boscosa i que conté la riera més important de Collserola. Es tracta d'una penetració en una zona boscosa ben conservada, que no té justificació.

Atès que es contradiu amb les recomanacions del Conveni Europeu del paisatge, pel que respecte a la necessitat de protegir els paisatges periurbans.

Atès que aquesta construcció es contraria als resultats de l'Agenda Local 21 i de les declaracions del propi Ajuntament de Sant Cugat respecte a la necessitat de protegir la natura i el medi ambient.

Atès que a Can Busquets no hi ha cap obligació legal d'autoritzar la urbanització.

Atès que la preservació dels espais naturals, de les masses boscoses i la seva connetivitat es contradiu amb el desenvolupament opcional de Can Busquets que passa directament a ser sòl urbà i a més amb la màxima densitat d'habitatges permesa pel PGM.

Aquest Ple Municipal acorda:


1. Instar al govern de la Generalitat a suspendre el tràmit que en aquests moments es troba a la Comissió Jurídica Assessora pendent d'informe preceptiu.

2. Revisar les actuals previsions del planejament d'acord amb els objectius de preservar el sector de Can Busquets i conservar-lo com a espai no urbanitzable de forma que s'avingui més amb les directrius del Pla Director de la Floresta.

3. Incloure el sector de Can Busquets dins l'àmbit del pla de Protecció de Collserola (PEPCO) i del Pla d'Espais d'interès Natural (PEIN)

4. Donar valor a la participació ciutadana en la relació al planejament de Can Busquets. Recuperar el grup de treball en el si del Consell de Districte de La Floresta, i vetllar pel compliment estricte del ROM.

5. Traslladar aquest acord al Consell Executiu de la Generalitat de Catalunya

6. Remetre els presents acords al Parlament de Catalunya. a les Conselleries de Política Territorial i Obres Públiques i de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, al Consell Comarcal del Vallès Occidental, el Consell de Districte de la Floresta, les associacions veïnals de la Floresta i a la Plataforma cívica en defensa de Can Busquets.

 


Sant Cugat del Vallès, 11 de febrer de 2004

 

Xavier Boix i Roca
Grup ICV-EA

 

Jordi Menéndez i Pablo
Grup PSC-CpC