INFORME SOBRE ELS IMPACTES DE LA URBANITZACIÓ DE CAN BUSQUETS


L'actuació prevista per a la urbanització del sector de Can Busquets es contradiu amb les accions que s'haurien de dur a terme per la correcta gestió d'un espai com el Parc de Collserola.

Els sector de Can Busquets que es preveu urbanitzar ocupa un turó orientat a ponent i la capçalera d'un torrent que vessa a la riera de Vallvidrera. Es tracta d'un espai que limita entre un sector ja urbanitzat i la zona de parc, al convertir-lo en zona urbana es trasllada i s'amplia la pressió de les zona urbana sobre la zona natural.

Els impactes sobre el medi natural durant les obres de construcció i la posterior transformació en una àrea urbana es poden descriure:

- Pèrdua d'habitat natural forestal.
- Destrucció completa de la vegetació i de la fauna del lloc afectat: nius, caus, hàbitats,...
- Moviments de terres que generaran residus i aportacions de materials riera avall, degradant els hàbitats aquàtics.
- Impacte acústic que afectarà la fauna i les persones.
- Impacte visual: el turó es troba en un espai molt visible des de les vies de comunicació: autopista dels Túnels de Vallvidrera, Ferrocarrils de la Generalitat, carretera de Vallvidrera, i des de diversos sectors de La Floresta.
- Degradació de la qualitat de vida dels habitants de La Floresta (increment del trànsit, obertura de nous vials, més soroll, etc.)

La urbanització de Can Busquets:

1. És contrària al propi esperit i recomanacions que fa el Pla Especial de Protecció de Collserola respecte als espais perimetrals del parc.

2. Es contradiu també amb els criteris que el mateix organisme gestor del Consorci del Parc de Collserola es marca:

- Evitar actuacions que degradin el medi natural
- Conservació dels recursos naturals i de l'equilibri ecològic per que es valuós
- Aplicar tractaments de millora i potenciació de la fauna

3. Es contradiu amb les recomanacions del Conveni Europeu del paisatge, pel que respecte a la necessitat de protegir els paisatges periurbans.

4. Va en contra de la voluntat dels florestans i dels santcugatencs d'evitar la pèrdua de més espais naturals en benefici del creixement urbà.

5. Es contrària als resultats de l'Agenda Local 21 i de les declaracions del propi Ajuntament de Sant Cugat respecte a la necessitat de protegir la natura i el medi ambient.

La urbanització de Can Busquets comportaria:

- La degradació de les àrees humides adjacents, que tenen un alt interès natural pel seu caràcter únic a Europa (boscos de ribera en paisatge forestal mediterrani).

- L'increment del risc d'incendis forestals per a les urbanitzacions i per al propi espai forestal.

- Modificacions en els cursos fluvials i en el règim natural d'escorrentia d'aigües superficials, amb els conseqüents problemes d'erosió i d'alteració de les lleres fluvials.

- Empobriment dels hàbitats naturals i pèrdua de la biodiversitat


Associació El Mussol

La Floresta, setembre 2003