Evitem les TALES INDISCRIMINADES!

 

Solar del passatge de la Salut nº 27 de La Floresta, que aquest novembre de 2003 ha estat totalment arrasat per part dels propietaris, sense cap mena d'escrúpols cap a un bosc de 2.000 m2 de roures i alzines centenàries.

 

Reunió entre l'equip de medi ambient, d'urbanisme, seguretat ciutadana i descentralització de l'Ajuntament de Sant .Cugat del Vallès i membres de l'associació El Mussol, per a la protecció del paisatge.

 

Com a continuació de les peticions fetes per part de El Mussol a l'equip de l'ajuntament de Sant Cugat en ocasió del primer dia de l'arbre i dels fets denunciats en la tala indiscriminada i il·legal del Pg. de la Salut, 27, l'alcalde Sr. Recorder convoca a membres d' El Mussol i del equip de l'ajuntament per definir una línia d'actuació a la fi d'evitar que els fets denunciats succeeixin novament en el futur.

Per part de l'ajuntament de Sant Cugat, assisteixen: E. Pomar (tinent alcalde i regidor de medi ambient), Sr. Cros (cap de l'àrea de medi ambient), X Cortés (regidor de descentralització), L. Hosta (cap de l' àrea d'urbanisme), M. Simón (cap de la policia municipal). i per part de El Mussol: M. Rosa Valls, Àfrica Rodríguez i Daniel Gambús.

Dia: 26 de novembre del 2003

Lloc: Ajuntament de Sant .Cugat del Vallès.

Assumpte: Mesures a prendre per part de l'ajuntament per a que no es repeteixi fets com la tala indiscriminada del solar del Pg. de la Salut, 27 del districte de La Floresta. L'alcalde, Sr. Recorder, i el tinent alcalde, Sr. Eduard Pomar, varen visitar la propietat el dissabte 29 de novembre tot seguit després de la cloenda del dia de l'arbre a La Floresta.

Procediment acordat per tal d'evitar fets com el descrit:

  1. Quan el promotor/constructor/propietari demana llicència d'obres a urbanisme, aquell ha de portar un plànol topogràfic on s'ha d'haver marcat els arbres a respectar i a talar. Fins ara urbanisme ho donava per bo. A partir d'ara, urbanisme passarà aquest plànol a medi ambient.
  2. Medi ambient, prèvia inspecció de la propietat donarà el vist i plau o farà les modificacions oportunes. Medi ambient remetrà còpia a urbanisme i a la policia municipal. Endemés es comenta que segons la modificació del PGM, un 40% de la vegetació de la parcel·la s'ha de conservar, però no es pot aplicar fins que s'aprovi la M-PGM.
  3. Quan urbanisme emeti el permís d'obra, la placa de la llicència haurà d'incloure un permís de tala amb el nombre i tipus d'arbres.
  4. Actuació del veïns quan es detecti un delicte d'urbanisme, tal com tala d'arbres il·legal: Es pot trucar a l'ajuntament (93 5657000) i demanar per medi ambient, o bé preferentment, a la Policia Municipal (092). El Sr. Simón es compromet a tenir reaccions immediates a partir d'ara i a investigar la manca de resposta en el cas del Pg.. de la Salut, 27. Endemés estaran al corrent, donat que medi ambient els ha fet arribar l'expedient d'avant ma.
  5. La llicència d'obra no es pot aturar si la resta de l'obra es legal, però la policia farà un informe, el passarà a medi ambient, i aquest àrea farà un informe tècnic.
  6. Notificació del informe tècnic de medi ambient amb terminis legals per les al·legacions corresponents del promotor/constructor/propietari.
  7. Proposta de sanció i restitució dels arbres indegudament talats. L'àrea de parcs i jardins farà el seguiment a partir de llavors.
  8. Endemés l'equip de l'ajuntament rep positivament la proposta de El Mussol de redactar una carta de benvinguda als nous veïns, de recomanacions de bons usos de construcció respectuosos amb la vegetació i de jardineria autòctona en el moment de donar la llicència d'obres. El Mussol redactarà una proposta que donarà a Medi Ambient.


Finalment destacar que la reunió va ser cordial i constructiva. El Mussol tindrà cura de fer el seguiment de la posta en pràctica dels acords adoptats.

  Associació El Mussol

[Versió imprimible]