_notes de premsa

 

 

TALA INDISCRIMINADA D'ARBRES A LA FLORESTA

 

Com a continuació de les peticions fetes, per part de l'associació El Mussol, en ocasió del Dia de l'arbre, referents a les tales indiscriminades d'arbres, l'alcalde Sr. Recoder, el passat 26 de novembre, va convocar a l'equip de l'associació El Mussol per tractar el tema. Per part de l'ajuntament hi assistiren: els regidors de medi ambient i descentralització, els caps de àrea de medi ambient i urbanisme i el cap de la policia municipal.

Els representants municipals presents expliquen als membres de l'associació El Mussol la línia d'actuació a fi d'evitar futures tales il·legals.

A tota demanda de llicència d'obres ha d'acompanyar un plano topogràfic on
s'especifiquen els arbres a talar i conservar. L'àrea d'urbanisme passarà aquest plano a l'àrea de medi ambient que, prèvia inspecció de la parcel·la, donarà el vist i plau o farà les modificacions oportunes. Medi ambient remetrà copia a la policia municipal.

Quan urbanisme emeti el permís d'obra, la placa de la llicència haurà d'incloure un permís de tala amb el nombre i tipus d'arbres, o constar en una placa a part.

La col·laboració del veïnatge és important. Si s'estan talant arbres sense la llicència corresponen, cal avisar a la policia. Aquesta comprovarà si hi ha llicència i en cas contrari aturarà la tala. La policia municipal disposarà d'una patrulla dedicada a l'àrea de medi ambient. Si la tala ja ha tingut lloc, cal telefonar a l'àrea de medi ambient.

Quan es produeixi una tala no autoritzada, s'obrirà un expedient sancionador i s'aplicaran sancions i s'obligarà a la restitució corresponen de l'arbrat.

L'ajuntament s'ha compromès a publicar i a notificar individualment als veïns la
normativa, amb l'objectiu de dissuadir de tallar arbres sense autorització municipal.

L'equip de l'ajuntament rep positivament la proposta de l'associació El Mussol de redactar una carta de benvinguda als nous veïns amb recomanacions de bons usos de construcció respectuosos amb la vegetació autòctona en el moment de donar la llicència d'obres.

Finalment destacar que la reunió va ser cordial i constructiva. L'associació El Mussol tindrà cura de fer el seguiment de la posta en pràctica dels acords adoptats.

 

Associació El Mussol per a la Protecció del Paisatge
novembre de 2003