_activitats

 

 

Activitats pel curs 2003 - 2004

Catàleg d'arbres. Se seguirà l'inventari dels arbres per incloure'ls al catàleg. Es demana de nou la col·laboració dels veïns. Un cop inventariats es passaran les fitxes i plànols a L'Ajuntament, el qual enviarà un tècnic a comprovar la seva vàlua i si ho consideren oportú els inclouran al catàleg.

Tales incontrolades d'arbres.- Se seguiran denunciant totes aquelles de les que se'n tingui coneixement.

Dia de l'arbre.- Es realitzarà el mes de novembre.

Estand a la Festa de Tardor.- S'instal·larà un estand amb plafons, escrits i àudio- visuals.


Modificació del Pla general metropolità de La Floresta.
- L'aspecte que preocupa més d'aquesta modificació és la construcció de 65 habitatges unifamiliar de luxe a la zona boscosa de Can Busquets. La Plataforma cívica per a la defensa de Collserola de Sant Cugat ha assumit la reivindicació de la preservació d'aquesta zona forestal. Associació El Mussol que forma part de la dita Plataforma i conjuntament amb l'Associació de Veïns de La Floresta, que també en forma part, col·laborarà en les gestions i sensibilització de la població per aconseguir la preservació de Can Busquets.

Arxiu d'articles publicats al premsa.- Se seguirà amb l'actualització d'aquest arxiu.

Coordinació amb altres entitats.- Se seguirà amb la coordinació com el curs anterior.

Pàgina electrònica.- Es continuarà amb l'actualització de la pagina electrònica de l'Associació.

----------

 

Accions engegades pels grups de treball de l'Associació El Mussol per a la protecció del paisatge

( a data 24 d'abril de 2003).


1. Inventariat d'arbres insignes de LF. Es prepararà una publicitat a distribuir en forma de fulls als punts més frequentats de LF demanant la col·laboració del veïnat per a fer el catàleg d'arbres. També es farà una campanya publicitària a través de la premsa local.

2. Coordinació amb altres entitats afins: es redactarà una carta d'adhesió al manifest de LA PLATAFORMA CÍVICA PER A LA DEFENSA DE COLLSEROLA - ST.CUGAT

3. Continuar un seguit d'accions puntuals de denúncia de tales indiscriminades d'arbres detectades per membres de l'Associació EL Mussol. Disseny d'un manual d' instruccions de com actuar en cas de detectar-ne una. Es farà una campanya publicitària al respecte.

4. Organització del Dia de l'Arbre a La Floresta. Data: entre finals de setembre i mitjans d'octubre de 2003. L'agenda inclourà la plantació de plançons a un indret acordat amb el patronat de Collserola i/o l'Ajuntament de St.Cugat, un àpat o piscolavis segons el mitjans i una classe magistral per part de la Carme Ferrer sobre jardineria autòctona. També es cercarà la col·laboració de l'escola de La Floresta.

5. Seguiment del procés d'aprovació de la Modificació del PGM a LF. Es demanarà a l'ajuntament una còpia íntegra del text del mateix aprovada provisionalment al darrer plè municipal i lliurat a la comissió d'urbanisme, que ha donat el seu vist i plau. El grup de treball d'urbanisme i legal l'estudiaran.

6. Montar un estand informatiu a les festes majors de St.Cugat i de LF .

7. Crear un arxiu de comunicats de premsa.

8. Redactar i enviar als mitjans de comunicació una carta sobre la postura de l'Associació El Mussol respecte a la protecció definitiva de Torre Negra.